Zmienione przepisy uprawniają doradcę restrukturyzacyjnego do wykonywania czynności:
1) syndyka na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 i 978) oraz nadzorcy i zarządcy na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978);
2) zarządcy w egzekucji przez zarząd przymusowy na podstawie ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.2) ).

Ponadto, osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego będzie mogła wykonywać czynności doradztwa restrukturyzacyjnego, które obejmują udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz świadczenie innych usług z zakresu restrukturyzacji i upadłości.

Warto zaznaczyć, że znowelizowana ustawa, w art. 2 ust. 5. nakłada na osobę fizyczną posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego obowiązek ustawicznego dokształcania w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Dowiedz się więcej z książki
Podstawy wszczęcia wtórnego postępowania upadłościowego
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Ponadto, w art. 17a. ustawodawca zobowiązał osobę posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego, pełniąca funkcję w postępowaniu restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub egzekucyjnym do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji. Zakres ubezpieczenia, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalna suma gwarancyjna, zostanie ustalona w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Ustawodawca w art. 18a. przewidział możliwość cofnięcia licencji, w przypadku gdy osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego mogła dopuścić się rażącego naruszenia obowiązków nadzorcy, zarządcy albo syndyka, a zostało to ujawnione po zakończeniu pełnienia przez nią funkcji w danym postępowaniu.

Nowe brzmienie ustawy wejdzie w życie z dn. 1.01.2016 r.