Egzamin przeprowadzany będzie przez 7 komisji egzaminacyjnych powołanych przez Ministra Sprawiedliwości, mających siedziby w: Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. W skład każdej z komisji egzaminacyjnych wchodzi 7 osób - 4 sędziów sądu okręgowego lub apelacyjnego, 2 przedstawicieli delegowanych przez Krajową Radę Komorniczą i 1 pracownik naukowy, naukowo-dydaktyczny lub dydaktyczny na wydziale prawa w szkole wyższej w Rzeczypospolitej Polskiej lub w Polskiej Akademii Nauk, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych.

W trakcie dwóch dni egzaminu komorniczego, zdający opracowywać będą po jednym zadaniu pisemnym, dotyczącym czynności wchodzących w zakres ustawowych zadań komorników. 

Począwszy od ubiegłego roku zdający mają możliwość sporządzania prac egzaminacyjnych – według własnego wyboru – pismem ręcznym lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, z której to możliwości skorzysta około 50 proc. zdających. 

Zdający, którzy zdecydowali się na opracowywanie zadań przy użyciu sprzętu komputerowego, będą korzystali z przyniesionych w tym celu własnych laptopów. Natomiast Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało wyposażoną w edytor tekstu aplikację egzaminacyjną, której zadaniem jest również blokowanie dostępu do zasobów komputera i uniemożliwienie łączności z urządzeniami zewnętrznymi. 

Dowiedz się więcej z książki
Status ustrojowy i procesowy komornika sądowego
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Aplikacja egzaminacyjna na nośnikach pendrive zostanie przekazana zdającym odrębnie na każdy dzień egzaminu razem z zadaniami egzaminacyjnymi. 

W tym roku po raz pierwszy wprowadzono możliwość wydłużenia czasu trwania egzaminu komorniczego dla zdających karmiących dziecko piersią. Zdająca taka ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w czasie trwania każdego dnia egzaminu komorniczego, a zdająca karmiąca więcej niż jedno dziecko – prawo do dwóch przerw, po 45 minut każda. Wykorzystane przez zdającą przerwy na karmienie nie podlegają wliczaniu do czasu trwania egzaminu komorniczego w danym dniu.