Rada Legislacyjna przy premierze pozytywnie odniosła się do projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.  
Minister Sprawiedliwości zaproponował aplikację sędziowską odbywaną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury docelowo jako podstawową drogę dojścia do zawodu sędziego, z uzupełniającym pozyskiwaniem kandydatów do służby sędziowskiej z innych zawodów prawniczych.
Zdaniem Rady Legislacyjnej całość proponowanych zmian tworzy w miarę spójny system dochodzenia do zawodu sędziego lub prokuratora, z preferowanym naborem poprzez aplikację odbywaną w KSSP i obowiązkową asesurą, która ponownie staje się – tak jak to było w przeszłości – swoistą służbą przygotowawczą.

Egzaminy sędziowskie i prokuratorskie
Projekt przewiduje także istotną modyfikację zasad organizowania i zdawania egzaminów zawodowych (sędziowskiego i prokuratorskiego). Rada wskazuje na zmiany składów eksperckich ds. przygotowania egzaminu (zespół egzaminacyjny) i przeprowadzenia egzaminu (komisja egzaminacyjna), które polegają na umożliwieniu udziału w tych gremiach także sędziów sądów rejonowych, a przede wszystkim zmiany zasad zaliczania egzaminu.
Według Rady Legislacyjnej doświadczenie lat poprzednich dowodzi, że obecnie stosowane wymagania są zbyt wygórowane, stąd projektodawca proponuje ich złagodzenie (w miejsce wymogu co najmniej 60 proc. punktów jako warunku zaliczenia nie tylko całości egzaminu, ale również poszczególnych działów prawa, proponuje się zachowanie progu co najmniej 60 proc. punktów dla całego egzaminu i obu jego części, niemniej dla poszczególnych dziedzin prawa w ramach części ustnej wystarczy zdobycie co najmniej 40 proc. punktów).   
Zmiany te na ogół nie budzą wątpliwości Rady. Z uzasadnienia projektu ustawy wynika, że zostały one omówione i przedyskutowane z zainteresowanymi środowiskami w ramach konferencji zorganizowanej w KSSP 21 kwietnia 2016 r. – „Droga aplikanta sędziowskiego do służby sędziowskiej – aplikacja sędziowska i co dalej?”.

Zniesienie dysproporcji
Z powodu znacznej dysproporcji w naborach na aplikację w KSSP osób pochodzących z różnych regionów naszego kraju,  Rada Legislacyjna pragnie zwrócić się do Ministra Sprawiedliwości z apelem o rozważenie podjęcia kroków, które ułatwiłyby absolwentom prawa z regionów Polski oddalonych od Krakowa udział w zajęciach aplikacyjnych bliżej ich miejsca zamieszkania.        
Ponadto Rada Legislacyjna uważa, że projektowane uprawnienia asesorów do wykonywania wymiaru sprawiedliwości jest zgodne z Konstytucją. W pełni realizuje warunki określone dla zgodnego z Konstytucją wykonywania prawa do sądu.    
 Projekt opinii przygotowali: dr hab. Jakub Stelina, prof. UG, prof. dr hab. Anna Łabno, a także dr Adama Krzywoń