MNiSW podkreśla, że zebrany w ten sposób materiał to pierwszy etap prac deregulacyjnych. Propozycje dotyczące ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym zostały wykorzystane w projekcie dokumentu. Drugim etapem będzie sprawdzenie opinii dotyczących aktów wykonawczych i stworzenie kolejnego, analogicznego dokumentu.
Przygotowany projekt ustawy wprowadza zmiany w 48 artykułach Prawa o szkolnictwie wyższym. Odbiurokratyzowanie funkcjonowania uczelni pozwoli na usprawnienie ich funkcjonowania – zarówno w zakresie prowadzonych badań naukowych, jak i jakości kształcenia.

Do najważniejszych zmian należy niewątpliwie uproszczenie zasad działania Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Dzięki nowemu określeniu zakresu jej działalności, Komisja nie będzie musiała weryfikować warunków, które muszą spełniać jednostki organizacyjne, by prowadzić studia na danym kierunku i poziomie.
Zmodyfikowana ma być także procedura awansów stanowiskowych, które teraz będą mogły odbywać się bez przeprowadzania konkursów. Osoba, która uzyska wyższy stopień lub tytuł naukowy będzie mogła być awansowana z pominięciem procedury.

Poważne zmiany wprowadzone mają być również w związku z ocenami i sprawozdaniami. Procedura ocen okresowych została ujednolicona, a ich minimalna częstotliwość wynosi raz na cztery lata. Projekt eliminuje również konieczność przekazywania do MNiSW m.in. uchwał w sprawie przyjęcia lub zmiany statutu czy informacji o dodatkowym miejscu zatrudnienia nauczyciela akademickiego.
Studenci oraz kandydaci na studia nie będą musieli przekazywać oświadczeń o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach stacjonarnych w uczelniach publicznych. Niepubliczne szkoły wyższe zostaną zwolnione z obowiązku przesyłania do ministerstwa planu rzeczowo-finansowego oraz sprawozdania z jego realizacji.
MNiSW podkreśla, że w przygotowanym dokumencie zawarto również trzy istotne korekty: poprawę jakości studiów doktoranckich, doprecyzowanie procesów tworzenia, likwidacji i przekształcania publicznych uczelni zawodowych oraz uściślenie przepisów dotyczących realizacji programów naprawczych w państwowych szkołach wyższych.

Jak infromuje ministerstwo, konsultacje potrwają do 21 kwietnia br.