Prejekt nowej ustawy przewiduje m.in. wydłużenie z 2 do 3 lat zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemców, jedno zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce oraz zezwolenie na pobyt czasowy na okres 2 lat dla cudzoziemców kontynuujących w Polsce studia.

Zaproponowano także nowe rozwiązania dla cudzoziemców, studiujących na polskich uczelniach. Zezwolenie na pobyt czasowy dla studiujących cudzoziemców będzie przyznawane na okres 15 miesięcy (czyli 1 roku i 3 miesięcy). W sytuacji, gdy cudzoziemiec będzie przebywał w Polsce krócej niż 1 rok, wówczas zezwolenie będzie przyznawane na czas trwania roku akademickiego lub studiów oraz dodatkowo 3 miesięcy.

Natomiast cudzoziemcy, którzy kontynuują studia na kolejnym roku, otrzymają zezwolenie na pobyt czasowy na okres do 2 lat, a nie jak do tej pory na rok. Zmiany obejmą także cudzoziemców-absolwentów polskich uczelni wyższych, którzy poszukują w Polsce pracy. Będą oni mogli ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy na okres 1 roku. Obecnie wojewoda nie może przyznać studentowi kolejnego zezwolenia na pobyt, jeśli nie zaliczył on roku studiów i nie uzyskał warunkowego wpisu na następny semestr lub rok. Nowe rozwiązanie pozwoli wojewodzie na elastyczniejsze podejście do pobytu studentów z państw trzecich w Polsce.


Nowe przepisy wprowadzają także obowiązek znajomości języka polskiego, w przypadku gdy cudzoziemiec ubiega się o zezwolenie na pobyt na czas nieokreślony. Osoba ubiegająca się o tego typu zezwolenie będzie musiała zdać urzędowy egzamin lub okazać świadectwo ukończenia odpowiedniej szkoły.