Badania przeprowadzono na 5,6 tys. pracowników ze Szwecji. Większość ankietowanych sugerowała, że pracodawcy mogliby pozytywnie wpływać na stan zdrowia pracowników poprzez wprowadzenie przejrzystych procedur dotyczących rozwoju, awansów i polityki ocen.
Pracownik, który czuje, że nie jest traktowany na równi z pozostałymi, zazwyczaj osiąga gorsze wyniki niż jego doceniani koledzy. Taki pracownik częściej bierze zwolnienia chorobowe i wydłuża przerwy w pracy. W ekstremalnych przypadkach poczucie braku sprawiedliwości proceduralnej może mieć negatywny wpływ na stan zdrowia pracownika - zarówno fizyczny, jak i psychiczny.

Źródło: CIPD, stan z dnia 13 grudnia 2016 r.