Limit przyjęć na aplikację w danym roku nie może przekraczać piętnaście procent ogółu liczby komorników na koniec poprzedniego roku - liczba miejsc będzie ogłaszana w kwietniu. 

Pod uwagę brana będzie liczba oraz stopień obciążenia pracą komorników pełniących służbę na obszarze poszczególnych izb.

Egzamin nadal będzie testem jednokrotnego wyboru składającym się ze 150 pytań. Pozytywny wynik egzaminu wstępnego uzyskuje kandydat, który otrzymał z testu co najmniej 100 punktów.

W przypadku gdy na ostatnie miejsce w ramach limitu przyjęć w danej izbie komorniczej wniosek o wpis na listę aplikantów komorniczych złożyła więcej niż jedna osoba, która uzyskała tę samą liczbę punktów z egzaminu wstępnego, obie zostaną przyjęte.