„HORYZONT 2020” to największy w historii program finansowania prac naukowo-badawczych w Europie. Jego budżet na lata 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. Aby zwiększyć poziom uczestnictwa polskiego środowiska naukowego w tej inicjatywie, MNiSW przygotowało wsparcie finansowe na wynagrodzenia dla zaangażowanych w nią osób.

Kryteriami podziału środków w ramach „Premii” będą m.in. rola polskiego uczestnika w projekcie (koordynator lub partner) i tego, jaka kwota środków Unii Europejskiej przypada na polskiego uczestnika konsorcjum projektowego.

Jeżeli finansowanie ze środków UE wyniesie do 1 mln euro, wnioskodawca będzie premiowany kwotą równą 20 proc. przyznanych mu środków. Jeżeli finansowanie przekroczy milion euro – poziom premii sięgnie 25 proc. Dodatkowe wsparcie w wysokości 10 proc. już przyznanych środków otrzymają koordynatorzy projektów oraz jednostek naukowych, w których realizowane są granty Europejskiej Rady do spraw Badań Naukowych.