Uchwałę z tym stanowiskiem przyjęto podczas plenarnego posiedzenia NRA 1 lipca 2017 r. 

W uchwale czytamy przypomnienie, że fundamentalne zasady państwa prawnego, w tym zwłaszcza konstytucyjne zasady trójpodziału i równoważenia się władzy, mają charakter trwały i niepodważalny. - Zasady te muszą pozostawać poza sferą jakichkolwiek wpływów politycznych i nie mogą ustępować woli rządzącej większości parlamentarnej - stwierdza NRA.

Naczelna Rada  Adwokacka podkreśla, że wyłącznie niezależne sądownictwo, wolne od politycznych wpływów, będzie gwarantem podstawowych praw i wolności obywatelskich, do których przestrzegania zobowiązuje zarówno Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, jak i ratyfikowane przez Polskę konwencje międzynarodowe. 

NRA przypomina także, że Adwokatura od lat zgłaszała postulaty, których celem było ułatwienie obywatelom dostępu do sądów, usprawnienie pracy sądów, bez ich politycznej podległości. Jednocześnie Naczelna Rada Adwokacka apeluje do przedstawicieli organów państwa, by publicznie nie delegitymizowali orzeczeń sądów, zwłaszcza Sądu Najwyższego. - Takie działanie podważa zaufanie obywateli do całego wymiaru sprawiedliwości, autorytetu władzy sądowniczej i wszystkich pozostałych władz, a w konsekwencji rodzi zagrożenie zanarchizowania życia społecznego i politycznego w kraju. Strzeżenie gwarancji zachowania ładu konstytucyjnego to podstawowa powinność wszystkich władz Rzeczypospolitej Polskiej - czytamy w uchwale.